امتياز دهي
امتياز دهي

راحت ترين و مناسب ترين راه خريداري كاندم را اين وب سايتبراي شما هم وطنان گرامي ايجاد كرده است به اين گونه كه براي خريداري كاندم  برخلاف سايت هاي ديگر كه يك ابهام ايجاد ميكنند و هزينه هاي خريداري كاندوم مشخص نمي باشد وبراي پيدا كردن محصولات بايد سايت را زير و رو كرد اين سايت مستقيما محصولات وقيمت آن ها را نمايش مي دهد وهيچ سردرگمي براي شما ايجاد نمي كند  .

موضوع اين وب سايت  خريد كاندوم مي باشد.

دو جنسه ها:


  به چه افرادي دوجنسه گفته مي شود؟


   به كساني ترنس يا دوجنسه گفته مي شودكه دروضعيت بين جنس مرد و زن قرار گرفته اند ومتولد شده اند ودر آنها  اندام هاي جنسي نرو ماده به شكل كم رنگ يا كاملا طبيعي مانند افراد تك جنسه به مرحله فنوتيپ مي رسد

  در مبحث ژنتيك به اين نوع جنسيت ها هرمافروديت يا انترسكسوال گفته مي شود.
 
  لغتhermaphrodite  خود يعني موجودي دو جنسه واين كار درطبيعت امري كاملا عادي مي باشد مانند هزاران گل وگياه  كه  دوجنسه مي باشند براي نمونه گياه نخود فرنگي اما در خصوص آدميان اين اين امر غير عادي است.

به هر حال كل اين ها در علم ژنتيك با همين لغت شناخته مي شوند واين لغت مانند خيلي ازكلمات پزشكي ديگر باز برمي گردد به يونان قديم (چقدر اين افراد واقعا پرتلاش بوده اند براي نسل ما جاي تاسف است)


اما باتمام اين دسته بندي ها چيزي كه در اين ميان جالب است اين افراد خود را يك جنسه مي دانند يعني اين كه ما همان طور كه نر وماده داريم دسته اي ديگر داريم كه آنها در آن دسته مي باشند نه اين كه برداشت ناقصي از نرهاوماده ها.

آمارهاي تقريبا مطمئني  نشان ميدهد كه از هردو هزار كودك متولد شده در امريكا؛ يكي دو جنسه است.


ترس از عنوان كردن اين موضوع دليل اصلي در دسترس نبودن اطلاعات در مورد آنها:

اگر واقعا از هر دوهزار نفر يك نفر دوجنسي هست آنگاه اين افراد در كجا هستند؟ چرا از آنان
وزندگي شان اطلاعات بيشتري در دست نيست ؟

واقعيت اينست كه اين افراد در گير مسائل شخصي كه در اطرافشان اتفاق مي افتد هستند . در واقع گروه نسبتا كوچكي از دو جنسي ها در جهان وجود دارند كه تعداشان به طور منظم در حال افزايش است اما اكثريت آنان در انزواي كامل بسر ميبرند

كه دلايل اصلي اين انزوا را مي توان ترس وخجالت عنوان كرد . اين افراد اكثرا از سوي خانواده ؛ اطرافيان وحتي جامعه طرد ميشوند وبه همين دليل تصميم ميگيرند زندگي در سكوت وخاموشي به دور از اينكه در معرض عموم مردم باشند

را ادامه دهند.البته تعدادي از اين افراد سعي ميكنند كه با عمل هاي جراحي خود را از اين حالت رها كرده وتبديل به موجودي با يك جنسيت خاص شوند ولي بدليل پيچدگي هاي اين مسئله كه از زمان شكل گيري جنين در رحم مادر تا تولد اتفاق مي افتد معمولا نتايج اين عمل ها رضايت بخش نيست.

ايجاد رابطه با اين افراد

آنها همانند ما به تمامي نيازهاي روحي – رواني و عاطفي و احساسي احتياج دارند .

نكته ايي كه در اينجا بايد آن را مد نظر داشته باشيم اين است كه بايد از نگاه كردن به اين افراد به عنوان انسانهاي عجيب وغريب و اشتباهات زيست شناسي اكيدا خودداري كنيم. آنها در واقع مظهر طبيعي خلقت خداوند هستند واگر خداوند نمي خواست ؛ اين افراد بدين شكل بدنيا نمي آمدند.هويت هر انساني از چندين بخش تشكيل شده است؛هويت اجتماعي،٬ هويت قومي، ملي٬ سياسي و .... هويت جنسي هم بخشي از هويت فرد است. مركز اصلي بدن كه تعريف انسان از هويت خود-از جمله هويت جنسي -را بر عهده دارد٬در مغز واقع شده است.


افراد ترانس سكشوال احساس ميكنند كه روان آنها در پيكري با جنسيت ديگري زنداني شده.
اين تضاد دروني اغلب در سنين كودكي شروع شده و با افزايش سن بلوغ وقتي كه پيكر آنها شروع به تكامل بيشتري كرده و مردانه تر و يا زنانه تر ميشود بيشتر ميشود.
ترانس سكشواليته در وهله اول به هويت شخص مربوط ميشود و نه چندان به جنسيت.


البته شكي در آن نيست كه اين مسئله اثراتي بروي زندگي جنسي فرد به جاي ميگذارد.
احساس پريشاني و ترس دروني در بسياري از ترانسها چنان شديد است و خود را چنان در بن بست احساس ميكنند كه بعضي از آنها تنها راه باقيمانده را اقدام به خودكشي ميبينند.
ترانس هويت يك بيماري نيست, بلكه يك پديده شناخته شده علمي است كه دلائل متعددي ميتواند داشته باشد.
انتخاب تغيير جنسيت "امري تفريحي نيست و هيچ انساني لزومأ بر سر مزاح اقدام به اين كار نميكند".فرد يا ترانس هويت است و يا كه نيست,او با اين پديده به دنيا ميآيد.
طبيعي است كه فرد در مراحل اول شناخت ترانس هويتي خود و گذر از مرحله شناخت به مرحله قبول واقعيت حمل كردن ترانس هويتي در خود, غالبا سعي به تبديل پوشش ظاهري و آرايشي خود به پوشش ظاهري جنسيت مورد آرزوي خود ميكند و گاه با آرايشهاي غليظ و در حد اغراق سعي به نشان دادن هويت اصلي خود ميكند.قابل توجه است كه شدت اين رفتار جوابگوي سنجش مناسبي براي بيان فشار دروني كه فرد متحمل آن است نيست.

ترانس هويتي بيماري نيست ولي تحمل فشارهاي شديد رواني,دردهاي دروني, لمس دروني از هم پاشيده و قبول اين واقعيت تلخ كه در بدني غريب گير افتاده اند اين پديده را به شكلي از بيماري نزديك مي كند.
ترانس سكشوال فردي است كه تناسب بين معادله ي بين آلت تناسلي و جنسيت خود را قبول ندارد و تضادي بين اين دو مي بيند. به زبان ساده تر٬آن بخش از مغز انسان ترانس سكشوال

كه به هويت جنسي مربوط مي شود و آن را تبيين مي كند٬در تضادي كامل با ساختار فيزيكي بدن و شكل و شمايل آلت جنسي او قرار دارد.اين تضاد به اين گونه نيست كه فرد خودش تصميم بگيرد-يا فكر كند-كه ترانس سكشوال است.و از جنبه ي رواني خيلي عميق تر از اين هاست.به عبارت ديگر٬يك ترانس سكشوال از

جهت نگاه به خود و به هويت و جنسيت خود٬براين باور است كه فيزيك او (بدن٬،تن، و آلت تناسلي)با درونش(روح٬،جان و روان او)همخواني ندارد.يك« ترانس سكشوال با ظاهر مردانه»بر اين باور است كه او وجوداً يك زن است٬اما «اشتباهي»در بدن يك مرد زاده شده.و يك «ترانس سكشوال با ظاهر زنانه»هم فكر مي كند كه او روحاً و باطناً يك مرد است و اشتباهاً در يك جسم زنانه گنجانده شده است.فرد ترانس سكشوال از اين دوگانگي درون و بيرون خود رنج مي برد و مي خواهد هر چه زودتر روان خود را از اين جسمي كه به وي تعلق ندارد نجات دهد٬ پس با خوردن داروها و قرص هاي هورموني

 سعي مي كند جسم خود را به شكلي تغيير دهد كه هر چه بيشتر با درونش همخوني داشته باشد.اما او زماني به آزادي و رهايي كامل مي رسد كه با عمل جراحي تغيير جنسيت بدهد و خود را از شر آلت تناسلي اي كه با آن احساس بيگانگي مي كند رهايي بخشد.چرا كه تفاوت بين آلت جنسي فرد و جنسيت و هويت جنسي

او ٬به يك تضاد عميق ذهني تبديل مي شود كه از جهت روحي و رواني عواقب ناگواري بر او دارد.لذا او مي خواهد هر چه زودتر خود را از اين گرفتاري و مخمصه نجات دهد.
چنين فردي معمولاً از همان سنين كودكي(پنج تا ده سالگي)متوجه اختلاف و تضاد گفته شده مي شود٬اما به صورت گنگ و نامفهوم. و شايد در همان سنين كودكي٬صادقانه و براساس شناخت

 و درك خودش حركات و اداها و رفتارهاي آن جنسي را در پيش بگيرد كه از نظر ذهن و روان،٬خود را تعريف مي كند٬(نه آنطور كه ساختمان ظاهري بدنش نشان مي دهد). اما والدين و يا

اطرافيان آنرا نامناسب و حتي عجيب مي بينند.مثلا اگر اين كودك از نظر شكل آلت تناسلي پسر باشد٬به پوشيدن لباس دخترانه رو مي آورد(اگر خواهر نداشته باشد٬ به لباس مادر رو مي آورد)

والبته گاهي بعضي خانواده ها هم با يك شوخي از كنارآن مي گذرند كه «بچه» است و نمي فهمد.البته اين را همين جا بايد اضافه كنيم كه برخلاف تصور رايج٬ ،هر كودكي كه در سنين اوليه لباس جنس مخالف مي پوشد٬ حتما يك ترانس سكشوال يا همجنسگرا نخواهد شد.

موضوع اين وب سايت خريدكاندوم } مي باشد.

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۵۸:۰۹ ] [ امتياز دهي ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 142
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب